มหาวิทยาลัย Oxford

มหาวิทยาลัย Oxford เป็นมหาวิทยาลัยที่ ประกอบด้วย หน่วยงานทางวิชาการ ศูนย์การวิจัย ฝ่ายบริหาร ห้องสมุดและ พิพิธภัณฑ์ โดยมี 38 วิทยาลัยที่รวมกันเป็นมหาวิทยาลัย Oxford โดยแต่ฃะวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งระบบของตนเองและมีอิสระทางการเงิน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Oxford ยังมี 6 อาคารเรียน จัดตั้งโดยกลุ่มคริสเตียนต่างๆ และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของคริสตจักรเอาไว้ด้วย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีหลากหลายสาขาวิชาโดยแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา โดยใน 38วิทยาลัยนั้นก็จะมีรูปแบบและกิจกรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งมหาวิทยาลัย Oxford นั้นไม่มีแคมปัสย่อย ตัวอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆจะอยู่กระจัดกระจายทั่วในตัวเมือง

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

82% ความพึงพอใจ

£15,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

n/a ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

22.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

83.40% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน